റോഡുകൾ
അത് എവിടേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലപൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നുശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറാണ്ഇത് എന്നെ കാടുകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോയിശാന്തവും ശാന്തവുമാണ്അത് എനിക്ക് തടാകങ്ങൾ കാണിച്ചുഒപ്പം പുൽമേടുകളും പച്ചചില സമയങ്ങളിൽ അത് എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തുവെള്ളയും മഞ്ഞയും പൂക്കുന്ന പരവതാനികളുമായിചില സമയങ്ങളിൽ മഞ്ഞ്
അത് എന്നെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിച്ചുകാഴ്ചകളിലൂടെ തിടുക്കത്തിൽനദിക്കരയിൽ നിർത്തുന്നില്ലഅത് കുറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും.അത് കുന്നുകളിൽ കയറിഎന്റെ കുട്ടിയെ ജിജ്ഞാസപോലെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നുഎന്താണ് അപ്പുറത്തുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ,ഒരു നഗരംശൈത്യകാലത്ത്, വസന്തകാലത്ത്, ശരത്കാലത്തിലാണ്ഇത് ഒരു പുതിയ ചിത്രം തുറന്നുഎല്ലാം പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമാണ്എന്നാൽ ഒരു തരത്തിലും ആകർഷകമല്ല

റോഡുകൾ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചുജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻവഞ്ചിതരാകരുത്
Recent Posts

See All

ഞാൻ റിക്കി പാലത്തിൽ നിന്നു രാവിലെ മൂടൽമഞ്ഞ് ലിഫ്റ്റ് കാണുന്നു അതിരുകളില്ലാത്ത സൗന്ദര്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ കാട്ടുപൂക്കളിൽ ധാരാളം അഭിനിവേശത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു, മഞ്ഞയിലും വയലറ്റിലും അവരുടെ ഇണയ്‌ക്ക്

പാർക്കിലെ ഒഴിഞ്ഞ ബെഞ്ച് ആരെയെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുന്നു ആരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പോയി ശൂന്യമായ വസ്‌ത്രരേഖ നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്നു കൂടുതൽ കാറ്റടിക്കുന്നില്ല തുണി പിഴയിൽ കുടുങ്ങി നഗ്നമ

ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുടെ ബന്ധത്തിന് പേര് നൽകുക ഈ അജ്ഞാത ഹൃദയത്തിന് അംഗീകാരം നൽകുക ഈ ബന്ധം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ എത്രനേരം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും മുഖാമുഖ സായാഹ്നം നൽകുക എന്തെങ്ക