ഇന്ന്

(നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മെയിൽ ചെയ്യുക kumarkumarmkv@gmail.com)

..............................................................................................................................................................

മഴ ഭൂമിയെ കുതിക്കുന്നുഇന്ന് ആദ്യമായിഎത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുഇന്ന് ആദ്യമായി സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതായി തോന്നിനിങ്ങളുടെ വാതിലിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാംനിങ്ങളുടെ തെരുവിലൂടെഇന്ന് അപൂർണ്ണമാണെന്ന് തോന്നി

ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയതും ഞാനാണ്ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിനായിഇന്ന് ഈ ജനനം അപൂർണ്ണമാണെന്ന് തോന്നി

ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ആർക്കാണ് ഇത്?ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ദൈവം പോലും അപൂർണ്ണമാണെന്ന് തോന്നി

നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ കൊതിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുഓ, നന്നായി കണ്ണുനീർ ഒഴുകുന്നുപക്ഷെ എന്റെ കണ്ണുകൾ പോലും കീറുന്നുഇന്ന് അപൂർണ്ണമാണെന്ന് തോന്നി.

Recent Posts

See All

ഞാൻ റിക്കി പാലത്തിൽ നിന്നു രാവിലെ മൂടൽമഞ്ഞ് ലിഫ്റ്റ് കാണുന്നു അതിരുകളില്ലാത്ത സൗന്ദര്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ കാട്ടുപൂക്കളിൽ ധാരാളം അഭിനിവേശത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു, മഞ്ഞയിലും വയലറ്റിലും അവരുടെ ഇണയ്‌ക്ക്

പാർക്കിലെ ഒഴിഞ്ഞ ബെഞ്ച് ആരെയെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുന്നു ആരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പോയി ശൂന്യമായ വസ്‌ത്രരേഖ നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്നു കൂടുതൽ കാറ്റടിക്കുന്നില്ല തുണി പിഴയിൽ കുടുങ്ങി നഗ്നമ

അത് എവിടേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇത് എന്നെ കാടുകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി ശാന്തവും ശാന്തവുമാണ് അത് എനിക്ക് തടാകങ്ങൾ കാണിച്ചു ഒപ്പം പുൽമേടുകളും പച്ച ചില സ